Egzekucja nieruchomości Zagadnienia


Egzekucja z rachunków bankowych jest jednym z zazwyczaj stosowanych sposobów egzekucji wierzytelności pieniężnych. Powodem tego jest wyjątkowo fakt, że jest efektywna i relatywnie szybka. W pracy Egzekucja z rachunków bankowych autor dokonał całościowej, także od strony teoretycznej, jakże i praktycznej, analizy związanej z rachunkiem bankowym i prowadzoną zeń egzekucją. Dużo miejsca poświęcił tym zagadnieniom, z którymi uczestnicy postępowania egzekucyjnego najczęściej się stykają. Zwłaszcza dotyczy to skutków zajęcia wierzytelności wynikającej z rachunku bankowego, odpowiedzialności banku prowadzącego rachunek i jego pracowników, obszaru tajemnicy bankowej, zabezpieczeń związanych z rachunkiem bankowym, bowiem niektóre z nich mają działanie na prowadzone proces egzekucyjne. W pracy Egzekucja z rachunków bankowych zawarto też uwagi dotyczące egzekucji z rachunku bankowego prowadzonej w trybie administracyjnym. Niniejsza pozycja może się okazać pożyteczna dla wierzycieli wszczynających egzekucję, organów egzekucyjnych prowadzących to postępowanie, banków również pełnomocników wszystkich uczestniczących w niej podmiotów. Jednym z elementów efektywnego wymiaru sprawiedliwości jest skuteczna wykonanie sądowa. W ostatnich czasach da się zauważyć, że ustawodawca niezwykle w wielu przypadkach ingeruje w regulacje prawne dotyczące omawianej dziedziny. Wspomnieć wystarczy nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego obowiązującą od września r., która w sposób znaczny dokonała zmian dodatkowo w obszarze egzekucji sądowej, w tym egzekucji z ruchomości. Zmiany prawa i coraz bogatsze orzecznictwo wymagają przedstawienia na nowo podobnie już ukształtowanych rozwiązań w egzekucji z ruchomości – wzorów pism i czynności. Niniejsza publikacja internetowa czyni powyższemu zadość. Oprócz przedstawienia aktualnego i usystematyzowanego stanu prawnego w temacie egzekucji sądowej z ruchomości w sposób tradycyjny, obejmuje też szereg innowacyjnych odmian przedstawienia zadań z tego postępowania, np. w formie schematów możliwych dróg postępowania przy zaistnieniu określonych zdarzeń. W omawianym opracowaniu internetowym znaleźć też można wiele wzorów – również pism kierowanych do komornika, w jaki sposób i dokumentów przez niego wytwarzanych (protokołów, obwieszczeń, postanowień, w szczególności w zakresie innowacyjnych pouczeń). Niniejsze opracowanie internetowe stanowi źródło znajomości o egzekucji sądowej z ruchomości, przydatne na rzecz podmiotów występujących w tym postępowaniu (wierzycieli i dłużników), teoretyków prawa zajmujących się egzekucją, lecz w szczególności na rzecz komorników, mecenasów i radców prawnych.