Kategorie: 208

Zobacz dla kogo skrócony czas pracy w koronawirus

Zobacz dla kogo skrócony czas pracy w koronawirus - nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, jakie obowiązuje od 01 stycznia 2019 r. wprowadza zmiany w obszarze sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji między innymi z zakresu czasu pracy. Dokumentację taką trzeba kreować oddzielnie na rzecz każdego pracownika - w formie tradycyjnej lub elektronicznej. Do śmiałych wymogów należy dostosować wygląd podstawowego.

Tarcza antykryzysowa 40 Zmiany wprowadzone

Tarcza antykryzysowa 4.0 Zmiany wprowadzone tarczą antykryzysową 2 0 w tym w związku z pandemią koronawirusa, w całym kraju pozostały wdrożone szczególne rozwiązania powiązane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ujęto je wyjątkowo w Ustawie o szczególnych rozwiązaniach zgrupowanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem.

Umowa zlecenia w pandemii kiedy umowa zlecenia

Umowa zlecenia w pandemii kiedy umowa zlecenia wygasa od 2020 r. obowiązują nowe reguły dotyczące stawki godzinowej, a zarówno ewidencji czasu pracy na rzecz umów cywilnoprawnych. Na artykuł o umowie zlecenia zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć m. in.: jak prawidłowo naliczyć netto nie tylko dla osób do 26 r.ź., jakie zastosować koszty uzyskania przychodu? Jakie są normy ustalania wynagrodzenia zleceniobiorcy.

Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości ustawa artykuł

Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości ustawa - artykuł o cash flow jest przekazanie praktycznej informacji dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat także zdobycie umiejętności analizy rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow). Cel artykułu o cash flow: zapoznanie uczestników artykułu o cash flow z zasadami sporządzania rachunku.

Rachunkowość finansowa dobycie

Rachunkowość finansowa - dobycie kompetencji w obrębie zawodu księgowy (kod zawodu 331301) od asystenta do biegłego rewidenta! - takie jednostka słownikowa jest myślą przewodnią art asystent ds. księgowości. To pierwszy, toż bardzo poważny krok na drodze kształcenia zawodowego księgowych, na rzecz osób jakie niedawno pracują w działach rachunkowości innymi słowy chcą.

Akta osobowe równoczesne korzystanie z urlopu

Akta osobowe równoczesne korzystanie z urlopu wychowawczego przez obydwoje rodziców – wzór wniosków oświadczenia i Celem wpisu na blogu jest przedstawienie od strony praktycznej zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dodatkowo.

Usługi budowlane Metoda stopnia zaawansowania

Usługi budowlane Metoda stopnia zaawansowania - umowy o cenach ryczałtowych (stałych) na usługi budowlane zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć m. in.: w który sposób ująć kontrakty długoterminowe w rachunkowości przedsiębiorstw? Jakie są sposoby wyceny i ujęcia w sprawozdaniu finansowym przychodów i kosztów zgrupowanych z realizacją kontraktów długoterminowych? Jak określić moment rozpoczęcia.

W podatkach od czego obliczyć podatek dochodowy i przekazanie

W podatkach od czego obliczyć podatek dochodowy i przekazanie precyzyjnych i obecnych informacji z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT i od osób prawnych – CIT. W trakcie artykułu o podatku przekazane zostaną zasób wiedzy zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Wykłady usystematyzują i pogłębią wiedzę dotyczącą opodatkowania.

Samodzielny księgowy Ewidencja

Samodzielny księgowy - Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu kapitałów własnych i funduszy własnych jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do uzyskiwania zawodu księgowego (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy dodatkowo aspektu jej stosowania (Dz. U. z 2014r., poz.

Ceny transferowe kiedy usługa

Ceny transferowe kiedy usługa transportowa opodatkowana jest w kraju a kiedy w innym Państwie? celem artykułu o cenach transferowych jest przedstawienie uczestnikom tematyki rozliczania podatku VAT od transakcji transgranicznych połączonych z obrotem i transportem towarów. Uczestnicy będą mogli zaznajomić się również.