Powództwa o zwolnienie


Praca zawiera cztery rozdziały. W pierwszym opisano ogólne zadania związane ze standardami konstytucyjnymi i międzynarodowymi dotyczącymi praw i wolności człowieka w obszarze związanym z egzekucją opróżnienia lokalu wykorzystywanego do potrzeb mieszkaniowych. Rozdział drugi zawiera krótką analizę prawnoporównawczą, peryfraza centralnego pojęcia - siedziba służący zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych i charakterystykę podstawy egzekucji eksmisji W rozdziałach trzecim i czwartym opisano podmiotowy zakres egzekucji opróżnienia lokalu mieszkalnego oraz przebieg postępowania egzekucyjnego. Zagadnienia poruszane w zakresie poszczególnych rozdziałów stanowią spójną całość i są omawiane w sposób wnikliwy i wyczerpujący. Literatka biegle porusza się w analizowanej problematyce, rozumie znaczenie tytułowego zadania i stojący za nim spór wartości. Rozważania zawarte w pracy są szerokie, obejmujące tło analizowanej instytucji, a zarazem precyzyjne i uważne. Lektura pracy dowodzi umiejętności syntezy poglądów piśmiennictwa i judykatury dodatkowo stawiania na tej bazie własnych. Doskonałe zbiór znajomości teoretycznej i praktycznej dotyczącej zadań powiązanych z egzekucją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Lektura w przeźroczysty sposób omawia pojedyncze etapy procesu, naświetla możliwe środki egzekucji, kalkuluje potencjalne koszty, podpowiada linię obrony i obrazuje wzory dokumentów. Ponadto obejmuje wiele wskazówek praktycznych, przykładów i pytań razem z odpowiedziami. Pozycja bibliograficzna Tomasza Kalera, specjalisty ds. prawa ochrony środowiska i pracownika Ministerstwa Środowiska, będzie pomocą także na rzecz osób ściągających opłaty, w który sposób i na rzecz tych, które zalegają z opłatami, a zatem dla: jednostek samorządu terytorialnego, pracowników gmin, zarządców wspólnot mieszkaniowych, właścicieli firm, właścicieli prywatnych nieruchomości i wszystkich tych, jacy chcą zgodnie z prawem i wprawnie uczestniczyć w procesie egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.